Werkwijze

Aanmelden

U kunt zonder verwijzing van uw arts naar de logopedist.Wij zijn DTL gecertificeerd. DTL betekent Directe Toegankelijkheid Logopedie.

Hierop kan onderzoek en behandeling volgen of wordt u geadviseerd uw arts te raadplegen aangaande een verwijzing.

Let op! Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze Directe Toegankelijkheid Logopedie. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Wanneer uw verzekering de DTL niet vergoedt, dient u eerst contact te hebben met uw arts, tandarts of specialist.

U kunt zich telefonisch aanmelden. Hierbij worden kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd. Ook kunt u zich aanmelden via het  emailadres info@logopediepraktijkrhenen.nl . De logopedist neemt contact met u op om een afspraak in te plannen.

De eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak maken we met elkaar kennis. U vertelt de klacht. De logopedist verzamelt algemene gegevens en opent een behandeldossier.. 
Wij vragen u mee te nemen: de zorgverzekeringpas, uw legitimatiebewijs en een eventuele verwijzing van de huisarts of specialist.

Onderzoek en/of observatie
Door middel van een test, toets of een (spel) observatie onderzoeken wij de klacht. Als behandeling nodig blijkt, worden de behandeldoelen bepaald.Als u het eens bent met het behandelplan kan de behandeling opgestart worden.Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de klacht, is vaak samenwerking met anderen (bijvoorbeeld kinderarts of leerkracht) van belang. Om deze contacten aan te mogen gaan, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen. Hierbij volgen wij de W.G.B.O. ( wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) Hierna volgt de behandeling. 

Behandeling
Cliënten worden meestal één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. 
Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van de klacht, de motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit kan een behandeling van enkele weken tot ongeveer een jaar duren.Tussendoor vinden evaluatiemomenten plaats en zal herhalingsonderzoek plaatsvinden. 

Door een onderzoek, test of (spel) observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten.Wanneer de logopedische behandeling is afgesloten, schrijft de logopedist een eindrapportage aan uw verwijzer. Het behandeldossier dient vanuit overheidswege, 15 jaar te worden gearchiveerd. 

Bij de begeleiding van kinderen zijn de ouders minimaal 50% van de tijd aanwezig. Tijdens en ná de therapie wordt actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen. 

Aan huis behandeling
Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kan de logopedist aan huis behandelen. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig, ook moet dit tijdens de aanmelding worden gemeld.

Continuïteit
Binnen de praktijk zijn afspraken gemaakt voor (langdurige) waarneming bij ziekte, vakantie en/of verlof. Wij werken in de praktijk met twee logopedisten. Mocht één van ons onverhoopt voor een langere periode afwezig zijn, dan wordt eerst intern naar vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is, dan zal er een externe logopedist worden ingeschakeld. Waarneming geschiedt altijd door een gediplomeerd logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Bewaarplicht

Het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).

Vernietiging

De logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.

Geheimhoudingsplicht

Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen. Daarnaast heeft de cliënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de cliënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

 

 

 

 

 


(c) Logopediepraktijk Rhenen